Lưỡi khoan hạt kim, lưỡi khoan chế

Lưỡi khoan

Lưỡi khoan hạt kim của Việt Nam.

Phôi thép của Liên Xô
Hạt kim chất lượng loại 1 của Sơn Đông – Trung Quốc.

 

Lưỡi khoan kim cương chế

Phôi thép của Trung Quốc
Hạt kim chất lượng loại 1 của Sơn Đông – Trung Quốc

Để lại bình luận